ประวัติวัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช
 


   

 เป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระชนมายุ 
๕ รอบ ๖๐ พรรษา
 พี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ้าทรงพระคุณอันประเสริฐ หลากหลายโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เทิดทูนบารมี
 พี่น้องชาวบ้านโพนตูม ตำบลกำแพง (ปัจจุบันตำบลทุ่งทอง) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกัน สร้างวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช กำหนดที่สร้างวัด คือที่สาธารณประโยชน์ของชาวบ้านโพนตูม

จึงพร้อมกันไปที่วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวงซึ่งเป็นที่พำนักของพระศีลวิสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) สมัยนั้น เพื่อยกที่ดังกล่าวให้ดำเนินการสร้างวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในมหามงคลเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ พระศีลวิสุทธาจารย์ (ปัจจุบัน พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ ธรรมยุติ) มีความเห็นชอบอย่างยิ่ง เพราะทำสิ่งที่เป็นมงคลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจาก พระศีลวิสุทธาจารย์และเจ้าหน้าคณะพระสังฆาธิการ ประกอบด้วยเจ้าคณะอำเภอ ตำบล และเจ้าอาวาสได้พร้อมกันไปตรวจดูสถานที่ เห็นพ้องต้องกันว่า เป็นชัยภูมิที่เหมาะกับการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ คณะสงฆ์โดยการนำของพระศีลวิสุทธาจารย์ คณะชาวบ้านโดยการนำของท่านกำนันตำบลกำแพง ได้ร่วมใจกันทั้งฝ่ายศาสนทายาท(พระสงฆ์ สามเณร) และฝ่ายศาสนูปถัมภ์ (อุบาสก อุบาสิกา) ดำเนินการก่อสร้างวัดเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ จึงพร้อมกันให้ชื่อวัด ว่า วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้และตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

 

 

ภูมิหลังวัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช เคยเป็นสถานที่แวะพักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานของพระธุดงค์ ซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ สายหลวงปู่มั่น กนฺตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่านเคยปรารภให้ฟังว่า สถานที่แห่งนี้เหมาะสมที่จะเป็นพุทธสถาน เป็นวัดวาอาราม เป็นเนื้อนาบุญของชาวพุทธทั่วทุกสารทิศ เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชน บางรูปที่เคยมาพักปฏิบัติธรรม ท่านยังเล่านิมิตที่เคยปรากฏให้ฟังว่าที่ตรงเนิน (ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีทศพลญาณ) มีคล้าย ๆ ลูกไฟพุ่งขึ้นจากดินสู่ท้องฟ้า แตกกระจายสว่างไสวทั่วบริเวณ บางครั้งขณะนั่งปฏิบัติธรรมก็เกิดนิมิตคล้าย ๆ ลูกแก้วลอยมาจากทิศทั้ง ๔ และตกบริเวณพื้นดินท่านก็แนะนำให้ความคิดเห็นว่าที่ตรงนี้เป็นมงคลสถานต่อไปภายหน้าจะได้เป็นที่พึ่งของชาวพุทธทั่วโลก ต่อมาพระศีลวิสุทธาจารย์ ได้นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเหล่าร่วมกันบุกเบิกก่อสร้างพัฒนามาตามลำดับ
  

 

พ.ศ. ๒๕๓๑ เริ่มขุดคลองรอบบริเวณวัด เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่ เพื่อสร้างแนวเขตปลูกบัว และใช้น้ำรดต้นไม้ สิ้นงบประมาณก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๒ ปลูกต้นไม้ยืนต้น ตามแนวคลองรอบวัดงบประมาณซื้อพันธุ์ไม้และปรับปรุงบริเวณคลอง สิ้นงบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๓ ขุดสระน้ำ กว้าง ๑๐๑ x ๑๐๑ เมตร จำนวน ๒ แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค รดน้ำต้นไม้และนำมูลมาถมบริเวณปลูกต้นไม้ สิ้นงบประมาณ ๑๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอขยายไฟฟ้าจากหมู่บ้านโพนตูม เข้าสู่วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช ระยะทาง ๒ กิโลเมตร สิ้นงบประมาณดำเนินการ ๕๐๐,๐๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน)
 พ.ศ. ๒๕๓๕ ขุดสระน้ำกว้าง ๗๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ๒ แห่ง เพื่อนำมูลดินไปถมบริเวณปลูกต้นไม้และใช้นำรดต้นไม้ สิ้นงบประมาณดำเนินการ ๑,๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท)
พ.ศ. ๒๕๓๖ สร้างศาลาการเปรียญปฏิบัติธรรม กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สิ้นงบประมาณก่อสร้าง ๗๐๐,๐๐๐ (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และขุดสระน้ำเนื้อที่ ๑๕ ไร่ เพื่อนำมูลดินไปถมวัดเพื่อปลูกต้นไม้และใช้น้ำอุปโภคบริโภค สิ้นงบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างพระประธาน ๓ องค์พร้อมแท่นพระประธาน ภายในศาลาการเปรียญปฏิบัติธรรม สิ้นงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๓๘ ปลูกต้นไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คุณสุวิทย์ คุณกิตติ) และคณะพร้อมประชาชนประมาณ ๖,๐๐๐ คน
พ.ศ. ๒๕๓๙ ขุดสระน้ำขนาด ๓ ไร่ เพื่อนำมูลดินไปถมบริเวณฌาปนสถานและใช้รดน้ำต้นไม้
พ.ศ. ๒๕๔๐ -๒๕๔๙ ปรับปรุงบริเวณวัดปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตกแต่งถนนภายในวัดทำแปลงไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมของประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จนกระทั่งปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน ได้มอบหมายภาระหน้าที่ทั้งหมดให้พระครูวินัยธรปริพัฒน์ ติกฺขปัญฺโญ (หลวงปู่ต้นบุญ) ดำเนินการสานต่อซึ่งมีหลายโครงการ อาทิ โครงการลดภาวะโลกร้อน โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการสร้างมหาธาตุเจดีย์ศรีทศพลญาณ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

 
 

Login