Search Tags 
 
 

 

 

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

(

ภาพพระวสุธราโพธิสัตว์ หรือพระธรณี ศิลปะทิเบต

พระสูตรบทนี้มีพระมหาเถระแปลไว้ ๓ ฉบับ คือ ๑.ฉบับพระมหาสมณะธรรมเทว ๒.พระมหาสมณเสวียนจ้าง(ถังซำ) ในชื่อ 持世陀羅尼經 .พระมหาสมณะอโมฆวัชระ ในชื่อ 一切如來稱讚雨寳陀羅尼經667 - 669 )

บทนำ

ธารณีสูตรบทนี้บังเกิดขึ้นเพราะคหบดีชื่อ สุจันทร ผู้อาศัยในเมืองโกสัมพีเป็นปฐมเหตุ แม้ท่านจะ

มีบริวารมากมาย แต่เพราะเมตตาสงสารสรรพสัตว์อื่นๆ ที่อัตคัดยากจน และผู้มีโรคมากรุมเร้ากายาทุกข์

ทรมาน จึงทูลถามกุศโลบายในการแก้ปัญหาและปลดเปลื้องทุกข์ของสรรพสัตว์ต่างๆ ต่อองค์พระสัมมา

พุทธเจ้า

เพราะขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต ย่อมเป็นผู้มีโรค เมื่อมีโรครุมเร้า กายย่อมเป็นทุกข์ เมื่อ

กายเป็นทุกข์ใจย่อมเป็นทุกข์ และเมื่อใจเป็นทุกข์ก็ย่อมบำเพ็ญธรรมให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้ ด้วยเหตุปัจจัยนี้

จึงต้องแก้ที่เหตุคือความยากจนของสรรพสัตว์ทางร่างกายในเบื้องต้น แล้วจึงแก้ปัญหาทางจิตวิญญาณใน

ภายหลัง

พระสูตรนี้ระบุว่า สุจันทรคหบดี แม้มีสมบัติและบริวารมาก แต่ก็ยังปรารถนาสมบัติอีกมากมาย

เพื่อบริจาคทานแก่สรรพสัตว์อื่นให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นอีก เช่นนี้ถือว่าท่านเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญบารมีของ

พระโพธิสัตว์ เพราะว่าท่านมีทรัพย์แต่ไม่ยึดติดในทรัพย์ ในพระสูตรและอรรถกถาหลายปกรณ์กล่าวว่า

พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งปวงมิได้ตระหนี่หรือหวงแหนทรัพย์สมบัติไว้ แต่ทรงยินดีมอบให้สรรพ

สัตว์อย่างไม่สิ้นสุด เพื่อบำบัดทุกข์ร้อนนั้นๆ

แต่ทว่าเพราะหมู่สัตว์เองเป็นผู้โลภมาก และตระหนี่ถี่เหนียว ไม่รู้จักบริจาคทาน ใช้ทรัพย์เป็นโทษ

แก่ตนเองและผู้อื่น เมื่อไร้กุศลมูลแห่งการให้ทาน จึงส่งผลให้ยากจนข้นแค้น เช่นนี้ ท่านจึงไม่ประทาน

ทรัพย์เช่นว่าให้ ฉะนั้นหากสาธุชนใด ที่ได้พบพระสูตรและธารณีนี้ถือเป็นวาสนาตามที่ระบุไว้ในพระสูตร ที่

จะได้หลุดพ้นจากความยากจนและโรคร้าย หากปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาจริงใจ เพราะธารณีมนตร์นี้มีอรรถะ

ใจความนมัสการพระคุณของพระศากยมุนีพุทธเจ้า พระวัชรธรสาครนิรโฆษายพุทธเจ้า และพระวสุธรา

โพธิสัตว์ เพื่อขอบารมีค้ำจุน มิมีใจความแห่งกิเลสความโลภเลย

หากผู้ปฏิบัติบำเพ็ญแล้ว เกิดลาภผลกับตน ก็จงนำแบ่งออกบริจาคทานในทางที่ถูกต้องเช่นธรรม

ทาน และการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ จะทำให้ลาภผลนั้นเพิ่มพูนไม่หมดสิ้น แต่หากมีความตระหนี่หวงแหน

ทรัพย์สินที่มีก็จะหมดอย่างรวดเร็ว

อาตมาภาพขออำนาจแห่งพระรัตนตรัย พระวสุธราโพธิสัตว์โปรดบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งปวงหลุด

พ้นจากความยากจนและโรคร้าย ได้เป็นทายก ทายิกาผู้อุปถัมภ์พระศาสนาด้วยปัญญา และเป็นทานบดีที่

ยิ่งใหญ่ให้ทานแก่สรรพสัตว์ได้ไม่รู้หมดสิ้นและไม่หวงแหนเทอญ

....

พระอารยศรี วสุธราธารณีมหายานสูตร

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

พระธรรมเทวมหาเถระ

 

西天中印度摩揭陀國那爛陀寺 傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 詔譯

ตรีปิฎกธราจารย์ชาวอินเดีย วัดนาลันทา แคว้นมคธ แปลจากสันสกฤตพากย์สู่จีนพากย์

พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก

เมื่อปีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

 

如是我聞。一時世尊。在憍睒彌國大棘林中。與大比丘眾四百五十

人俱。皆是眾所知識大阿羅漢。并諸菩薩摩訶薩。諸佛法眾悉來集會。恭

敬圍遶聽佛說法

(沙門聖傑) แห่งวัดเทพพุทธาราม แปลจากจีนพากย์สู่ไทยพากย์(๒๕๔๙)

ดั่งที่ข้าพเจ้าได้สดับมา

พนาสณฑ์ใหญ่ พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ ๔๕๐ รูป อันล้วนเป็นพระมหาอรหันตขีณาสพ และบรรดาพระ

โพธิสัตว์มหาสัตว์ ธรรมบาลทั้งหลายผู้ปกป้องพระศาสนาต่างมาประชุมกันเนืองแน่น แวดล้อม

พระพุทธเจ้าเพื่อสดับพระธรรมเทศนาด้วยความเคารพยิ่ง

สมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้โลกนาถ เมื่อครั้งประทับยังเมืองโกสัมพี กลาง

是時會中有一長者名曰妙月。於憍睒彌大城中住。

慧方便善巧。男女眾多奴婢僕從眷屬圓滿。皆具善根發大善心。

如是長者有大智

ครั้งนั้นท่ามกลางธรรมสมาคมมีคหบดีชื่อ

มหาปัญญาญาณ มากด้วยอุปายโกศลยิ่งนัก สมบูรณ์ด้วยทาสและทาสีมากมาย อัน

ล้วนเป็นผู้มีกุศลมูล ได้ประกาศมหากุศลจิตมาแล้ว

สุจันทระ อาศัยในมหานครโกสัมพี ก็คหบดีผู้นี้แลมี(บริวาร)ทั้งหมดนั้น

是時妙月長者。往覲世尊到佛所已。恭敬合掌頂禮佛足。而復旋遶

經百千匝。退坐一面安詳坐已。妙月長者而白佛言。世尊我於今日。欲問

如來應正等覺。我今心中而有疑事。唯願世尊大慈無量為我。說法開我疑

***

บัดนั้นสุจันทรคหบดีได้เข้าเฝ้ามูลบาทแห่งองค์พระบรมศาสดาถวายอัญชุลีทำศิราภิวาทเบื้องพระพุทธบาทยุคลแล้วจึงทำประทักษิณร้อยพันรอบแล้วถอยมานั่งอยู่ด้านหนึ่งสุจันทรคหบดีกราบทูลพระพุทธองค์ว่า

所疑不應懷蘊於自心中。

ข้าแต่พระสุคตเจ้าในวารนี้ข้าพระองค์ขอทูลถามพระตถาคตผู้ตรัสรู้ชอบโดยประเสริฐถึงความสงสัยในจิตประการหนึ่งขอพระสุคตเจ้าผู้มีพระเมตตายิ่งใหญ่มิอาจประมาณโปรดประทานธรรมเทศนาเพื่อคลายออกซึ่งปมแห่งวิจิกิจฉาของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า爾時釋迦牟尼世尊。告妙月長者言。我今恣汝所問心所疑事。如汝

บัดนั้น

云何而得不受貧苦。多疾病人。云何而得不受病惱

พระศากยมุนีโลกนาถเจ้ามีพุทธบรรหารแก่สุจันทรคหบดีว่าตถาคตจักกล่าวธรรมเทศนายังความสงสัยในใจเธอให้สิ้นไปดั่งที่เธอมิพึงให้ความสงสัยรุมเร้าในจิต妙月長者聞佛所說。復白佛言世尊。若善男子善女人。多受貧窮。

เมื่อสุจันทรคหบดีได้สดับพระพุทธพจน์เช่นนั้นแล้วจึงทูลว่า

惑而作是問。

หากกุลบุตรกุลธิดามากด้วยความอัตคัดยากจนเช่นไรจักมิต้องรับทุกข์จากความยากจนผู้มากด้วยโรคารุมเร้าเช่นไรจึงมิต้องรับทุกขเวทนาพระพุทธเจ้าข้า爾時世尊具一切智者。告妙月長者言。汝今何故唯為貧窮。心懷疑

พระโลกนาถเจ้าผู้สัพพัญญูรับสั่งกับสุจันทรคหบดีว่า

僕居家充滿。今為我說。

ดูก่อนคหบดีบัดนี้เธออัตคัตยากไร้หรือกระไรในจิตจึงสงสัยยังให้เอ่ยปุจฉาเช่นนี้妙月長者白世尊言。我今貧窮世尊我今貧窮善逝。為多眷屬男女婢

ข้อความในประโยคนี้ที่ว่าแม้อัตคัดแต่ไม่ต้องรับทุกข์จากความยากจนแม้เป็นโรคแต่ไม่ต้องทุกขเวทนาอันเป็นอรรถธรรมให้ผู้ปฏิบัติตามนัยยะแห่งพระสูตรนี้ได้เข้าใจสภาวะและรู้ปล่อยว่างอัตตาความสุขความทุกข์ว่าทั้งหมดล้วนคือมายาจิตเราเองที่ปรุงแต่งว่าร่ำรวยหรือยากจนหากเข้าใจสัจจธรรมข้อนี้แม้ผู้มีหินเพียงก้อนก็เป็นผู้ร่ำรวยที่สุดได้เพราะเพียงพอในสิ่งที่ตนมีตรงกันข้ามหากผู้ที่ร่ำรวยล้นฟ้าแต่ยังละโมบโลภมากอยู่ก็ถือเป็นผู้ยากจนและน่าสงสารที่สุดเพราะถูกไฟโลภะเผาพลาญเป็นผู้ไม่รู้พอในกรณีของโรคร้ายก็เช่นกันนี้แต่ปฏิหาริย์แห่งความศรัทธาก็มีอยู่ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลประการใดนั้นผู้ที่ศรัทธาจริงใจและวิริยะเพียรบำเพ็ญธรรมและเพียรการงานที่ชอบเท่านั้นจึงจะรับรู้ได้เฉพาะตน*** พระสูตรมหายานแปลไทยจากwww..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงจำหน่าย5

สุจันทรคหบดีกราบทูลว่า

何方便令無病惱。資生財寶粟麥等物。云何而得倉庫充滿。云何而得見所

愛樂。金銀摩尼真珠琉璃。螺貝璧玉珊瑚硨磲。金剛寶等庫藏盈溢。令我

施之無有窮盡。云何而得居家眷屬。男女大小尊貴自在。

ข้าแต่พระโลกนาถบัดนี้ข้าพระองค์ยากไร้ข้าแต่พระสุคตเจ้าข้าพระองค์ขัดสนยิ่งนักเพื่อยังให้ครอบครัวและทาสบริวารหญิงชายจำนวนมากได้สมบูรณ์พูนผลข้าพระองค์จึงกราบทูลเช่นนี้世尊依我所問而為說法。貧窮眾生以何方便令離貧苦。多病眾生以

ข้าแต่พระสุคตเจ้าโปรดประทานธรรมเทศนาไขข้อกังขาของข้าพระองค์ด้วยเถิดว่าจักมีอุปายโกศลเช่นไรหนอที่ยังให้สรรพสัตว์ผู้อัตคัดยากจนได้ไกลห่างความยากจนสรรพสัตว์ผู้มากด้วยโรคาพาธได้ปราศจากโรคาพาธผู้อัตคัตจักเกิดมีรัตนธนสารสมบัติเครื่องอุปโภคนานาด้วยประการเช่นไรจะมีโกศาคารที่เต็มเปี่ยมเช่นไรเมื่อ

數劫中。於彼世時有佛出世。名持金剛海大音聲如來應供正遍知明行足善

逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。我當於彼世尊之處。聞陀羅尼名

吉祥持世。聞是法已我常受持讀誦至誠供養。而復為他廣說是陀羅尼。

(ผู้อื่น)ได้ประสบแล้วจักเกิดความรักใคร่ยินดีอันสุวรรณรัชตะแก้วมณีไวฑูรย์สังข์เพชรหยกผลึกเปลือกหอยและรัตนะต่างๆจักเปี่ยมล้นอยู่ในโกศาคารจักยังให้ข้าพระองค์บริจาคทานได้มิสิ้นสุดฤๅหมดสิ้นเช่นไรหนอจักบรรลุถึงความเป็นผู้มีตระกูลบรรดาบริวารชายหญิงผู้ใหญ่และผู้น้อยจักเป็นอิสระเพราะมีทรัพย์มาก妙月長者作如是言白世尊已。是時佛復告妙月長者言。往昔過去無

คราเมื่อสุจันทรคหบดีกราบทูลเช่นนี้แล้วเพลานั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า

ในอดีตภาคอันยืดยาวจำนวนอสงไขยกัลป์ในสมัยนั้นมีพระพุทธะอุบัติขึ้นในโลกพระนามว่าวชฺรธรสาครนิรฺโฆษายะผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นผู้ไกลจากกิเลสและควรบูชาผู้ตรัสรู้เองโดยชอบผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ยอดเยี่ยมหาผู้อื่นเสมอมิได้ผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ตื่นแล้วและเป็นที่พึ่งแห่งโลกตถาคตในสมัยนั้นก็ได้อยู่ในสำนักของพระโลกนาถเจ้าพระองค์นั้นได้สดับธารณีชื่อศรีวสุธราเมื่อได้สดับพระธรรมบทนี้แล้วตถาคตได้ปฏิบัติสาธยายและถวายสักการะอยู่เนืองนิจและยังประกาสสั่งสอนอย่างไพบูลย์แก่บุคคลอื่นซึ่งธารณีนี้ด้วยตามศัพท์ว่าหอยชนิดหนึ่งที่เปลือกหนาและแข็งมาก*** พระสูตรมหายานแปลไทยจากwww..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงจำหน่าย6

善男子我今為汝說此陀羅尼擁護於汝。人不能為害非人亦不能為

害。藥叉不能為害囉剎娑不能為害。畢隸(二合)多不能為害步多不能為

害。比舍遮不能為害。矩伴拏不能為害。鄔娑多(二合)囉迦(去)不能為害

布單曩(引)不能為害。揭吒布單曩(引)不能為害。食大便者不能為害。食

小便者不能為害。食種種淨不淨物者亦不能為害。

ดูก่อนกุลบุตรตถาคตจักแสดงธารณีนี้เพื่อปกป้องเธอยังให้มนุษย์มิอาจทำอันตรายและอมนุษย์ก็มิอาจทำอันตรายยักษาก็มิอาจทำอันตรายรากษสเปรตภูติปีศาจฯลฯก็มิอาจทำอันตราย

於自己舍宅之中。或在手中恭敬供養。或心思惟是經法者。或得聽聞是經

法者。便乃受持讀誦供養。或廣為他解說義趣。

妙月長者此吉祥持世陀羅尼。若有善男子善女人。得此陀羅尼經在

ดูก่อนสุจันทระอัน

吉祥持世陀羅尼經。若能至心供養之者。則是供養過去現在未來之世一切

如來應正等覺。

ศรีวสุธราธารณีนี้หากมีกุลบุตรกุลธิดาได้นำธารณีนี้ประดิษฐานยังเคหสถานแห่งตนฤๅถือในหัตถ์แห่งตนด้วยความเคารพบูชาฤๅในจิตตามระลึกถึงธรรมสูตรนี้ฤๅได้สดับความในธรรมสูตรนี้แล้วจดจำอ่านท่องสาธยายสักการบูชาฤๅกล่าวอธิบายประกาศต่อผู้อื่นถึงนัยยะแห่งธรรมสูตรนี้แล้วไซร้此善男子善女人。晝夜常得衛護安隱快樂。飲食豐足獲大福德。此

กุลบุตรกุลธิดาผู้นี้แลตลอดทิพาราตรีย่อมได้รับการอารักขาดูแลให้เป็นสุขเครื่องอุปโภคโภชนาหารทั้งปวงจักอุดมสมบูรณ์ด้วยวาสนามหาศาลก็

喜愛樂。復為此人親自來下降。雨上妙甘美飲食。諸天眾等於諸如來心懷

歡喜。於諸佛法心懷歡喜。於佛無相智心懷歡喜。於和合眾心懷歡喜。於

說法師心懷歡喜。

ศรีวสุธราธารณีสูตรนี้หากสามารถบูชาด้วยความเป็นที่สุดแห่งใจแล้วไซร้ก็ดุจได้ถวายการบูชาต่อพระตถาคตผู้สัมมาสัมพุทธะทั้งปวงในกาลอดีตปัจจุบันและอนาคต若能依法常於中夜。課念此陀羅尼四遍。此人便得諸天而來衛護歡

***

พระสูตรมหายานแปลไทยจากwww..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงจำหน่าย7

หากยามค่ำคืนสามารถสาธยายธารณีนี้๔จบโดยนิจศีลแล้วไซร้

樂。說是吉祥持世陀羅尼曰

เทพยดาทั้งปวงจักยิ่งตามปกป้องดูแลบุคคลนี้ให้เป็นสุขและเป็นที่รักยิ่งขึ้นญาติมิตรจะแวดล้อมพร้อมหน้าอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศจัก(มากมายหลั่งไหล)ประดุจพรรษสายประดาเทพเจ้าจักยินดีในจิตแห่งพระตถาคตทั้งปวงจักยินดีในจิตแห่งพระพุทธธรรมทั้งปวงจักยินดีในจิตที่พระพุทธะทรงไร้รูปลักษณ์จักยินดีในจิตแห่งความสามัคคีของมหาชนจักยินดีในจิตแห่งพระธรรมาจารย์ผู้แสดงธรรม佛復告妙月長者言。我今為汝及未來世一切眾生。令得廣大利益安

สมเด็จพระพุทธโลกนาถ

รับสั่งกับสุจันทรคหบดีว่าตถาคตเพื่อจักยังให้เธอและสรรพสัตว์ทั้งปวงในโลกอนาคตได้บรรลุมหาประโยชน์และสุขศานติอันไพศาลจึงแสดงศรีวสุธราธารณีดังนี้....

曩謨(去引一)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(二)曩謨(去引三)婆(去)誐嚩(無可反)帝(引四)

嚩(准上)日囉(二合)馱囉(五)娑(引)誐囉(六)[寧*吉](寧吉反下同)[口*栗]喖(苦姑反二合引)灑(引)野

(七)怛他(去引)誐跢(引)野(引八)[口*栗]賀(二合)帝(引九)三(去)藐訖三(二合)沒馱(引)野(十)怛儞也(二合引)他(去引十一)素嚕(引)閉(引十二)素嚩(准上)娜[寧*頁](引十三)婆(去)奈黎(二合引十四)素

婆(去)捺嚟(二合引十五)婆(去)捺囉(二合)嚩(准上)底(十六)讚捺囉(二合)嚩(准上)底(丁壹反下同十七)

懵誐口*(隸-木+士)](引)懵誐口*(隸-木+士)](引十八)素懵誐隷(引十九)懵誐攞嚩(無鏺反)底

(上同二十)阿(上)[口*(隸-木+士)](引二十一)阿(上)左[口*(隸-木+士)](引二十二)阿(上)左播[口

*(隸-木+士)](二十三)嗢耨伽(二合引)哆寧*吉](寧逸反二十四)嗢儞庾(二合)怛[寧*吉](二十五)

嗢耨避(二合引)娜[寧*吉](同前二十六)鄔砌(引)那[寧*吉](二十七)薩寫嚩(上同)底(二十八)馱曩嚩(同前)底(二十九)馱(引)寧也(二合)嚩(准上)底(三十)室哩(二合引)沫底(三十一)鉢囉(二合)婆(引去)沫

底(三十二)阿(上)麼[口*(隸-木+士)](引三十三)尾麼[口*(隸-木+士)](引三十四)[寧*吉][口*栗]

麼(二合)[口*(隸-木+士)](引三十五)嚕嚕(三十六)嚕嚕(三十七)嚕嚕嚩(同前)底(三十八)素嚕(引)

閉(引三十九)拶跛[口*(隸-木+士)](引四十)懵誐口*(隸-木+士)](引四十一)阿(去引)[口*栗]半

(二合)曩悉帝(二合引四十二)尾怛曩悉帝(二合引四十三)遏尾曩悉帝(二合引四十四)遏怛曩悉帝

(二合引四十五)遏尾哆曩悉帝(二合引四十六)遏馱曩悉帝(二合引四十七)唧怛囉(二合)曩悉帝(二

合引四十八)尾濕嚩(二合)計(引)始[寧*吉](四十九)尾濕嚩(二合)嚕(引)錍(音卑五十)尾秫曩始(五十

一)尾舜馱施[口*(隸-木+士)](引五十二)尾麌抳寧*頁](引)[口*(尤-尢+曳)](引五十三)阿(上)

努(鼻音)哆(重呼)嚟(引五十四)盎(烏亘反)矩嚟(五十五)懵矩嚟(引五十六)鉢囉(二合)龐(去)矩嚟(引五

十七)尾囉銘(引五十八)尾馱銘(引五十九)度銘(引六十)度度銘(引六十一)哩哩銘(引六十二)佉佉[口*(隸-木+士)](引六十三)企企銘(引六十四)喖喖銘(引六十五)怛怛黎(引六十六)多囉多囉(六十

七)怛怛囉怛怛囉(引六十八)哆(引)囉野哆(引)囉野(六十九)嚩日嚟(二合引)嚩日嚟(二合引七十)嚩日嚕(二合引)鉢銘(引七十一)吒計(引)吒計(引七十二)姹計(引)姹囉計(引七十三)鄔計(七十四)[口*

武]計(引七十五)溥計(引七十六)捺計(引七十七)達計(引七十八)達囉計(引七十九)阿(引)嚩(無鏺反)[口*栗]跢(二合)[寧*吉](八十)鉢囉(二合)嚩(無鏺反)[口*栗]跢(二合)[寧*吉](八十一)嚩口*栗]

灑(二合)抳嚩(同上)[口*栗]灑(二合)抳(八十二)[寧*吉]瑟播(二合引)捺[寧*吉](八十三)嚩日囉(二

合)馱囉(八十四)娑(引)誐囉(八十五)[寧*吉][口*栗]齲(二合引)灑怛他(引)誐哆(八十六)沫努(鼻音)

娑麼(二合)囉(八十七)薩[口*栗]嚩(二合)怛他(引)蘖哆(八十八)薩底也(二合反)麼努(鼻音)娑麼(二

合)囉(八十九)達[口*栗]麼(二合)薩底也(三合反九十)麼努娑麼(二合)囉(九十一)僧(去)伽薩底也

(二合反九十二)麼努(鼻音)娑麼(二合)囉(九十三)怛吒怛吒(九十四)布囉野布囉野(九十五)布囉抳布囉抳(九十六)薩[口*栗]嚩(二合引)[口*商](引九十七)薩[口*栗]嚩(二合)薩怛嚩(二合引)難(上引)

左(九十八)婆(去)囉婆(去)囉(九十九)懵誐口*(隸-木+士)](引一百)扇(引)哆沫底(一百一)秫婆沫

底(一百二)麼賀(引)麼底(一百三)懵誐攞麼底(一百四)鉢囉(二合)婆(引)嚩底(一百五)婆(去)捺囉(二

合)嚩底(一百六)素讚捺囉(二合)麼底(一百七)阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(一百八)三(去)麼野麼努三麼

(二合)囉(一百九)娑嚩(二合引)賀(引一百一十)阿(引)嚩(無可反)囉拏(鼻音引乎)麼努(鼻音)娑麼(二合)

囉(一百一十一)娑嚩(二合引)賀(引一百一十二)阿(引)馱(引)囉麼努娑麼(二合)囉(一百一十三)娑嚩(二合引)賀(引一百一十四)鉢囉(二合)婆(引去)嚩麼努娑麼(二合)囉(一百一十五)娑嚩(二合引)賀(引

一百一十六)娑嚩(二合)婆(去引)嚩(同上)麼努娑麼(二合)囉(一百一十七)娑嚩(二合引)賀(引一百一十

八)地哩(二合)底麼努娑麼(二合)囉(一百一十九)娑嚩(二合引)賀(引一百二十)諦(引)惹麼努娑麼(二

合)囉(一百二十一)娑嚩(二合引)賀(引一百二十二)惹野麼努娑麼(二合)囉(一百二十三)娑嚩(二合引)

賀(引一百二十四)尾惹野麼努娑麼(二合)囉(一百二十五)娑嚩(二合引)賀(引一百二十六)紇哩(二合)

娜野麼努娑麼(二合)囉(一百二十七)娑嚩(二合引)賀(引一百二十八)薩[口*栗]嚩(二合)薩怛嚩(二

合)麼努娑麼(二合)囉(一百二十九)娑嚩(二合引)賀(引一百三十句)

復說吉祥持世根本明曰。

曩謨(去引一)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(二)唵(引三)嚩(同上)素馱(引)嚟(引四)娑嚩(二合引)賀(引五)唵(引六)室哩(二合引)嚩(上同)素母[寧*吉](七)娑嚩(二合引)賀(引八)

心明曰。

曩謨(去引一)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(二)唵(引三)嚩(上同)素室哩(二合)[口*(尤-

尢+曳)](引四)娑縛(二合引)賀(引五)唵(引六)室哩(二合引七)嚩(准上)素麼底(八)室里(二合引)[口

*(尤-尢+曳)](引九)娑嚩(二合引)賀(引十)唵(引十一)嚩(無鏺反)素(十二)娑嚩(二合引)賀(引十三)唵(引十四)[口*洛]乞芻弭(三合引)噴(引)哆口*洛][寧*吉](十五)嚩(引)悉寧(引)[口*(尤-尢+

曳)](引十六)娑嚩(二合引)賀(引十七)曩謨(去引十八)嚩日囉(二合)播(引)拏[口*(尤-尢+曳)](引十

九)室哩(二合引)[口*(尤-尢+曳)](引)室哩(二合引)迦哩(二十)馱曩迦哩(二十一)馱(引)[寧*也](二

合反)迦哩(二十二)娑嚩(二合引)賀(引二十三)

นโมรตฺน

-ตฺรยายนโมภควเตวชฺร-ธร-สาคร-นิรฺโฆษายตถาคตายอรฺหเตสมฺยกฺ- สํพุทฺธายตทฺยถาโอมสุ-รูเปสุ-วทเนภทฺเรสุ-ภทฺเรภทฺรวตฺจนฺทฺรวตฺมงฺคเลมงฺคเลสุ-มงฺคเลมงฺคลวตฺอริอจเลอ-จปเลอุทฺ-ฆาตนิอุทฺ-ทฺโยตนิอุทฺ-เภทนิอุจฺฉทณิสสฺยวตฺธนวตฺธานฺยวตฺศฺรีมตีปฺรภา-มตีอมเลวิมเลนิรฺ-มเลรุหฺรุหฺรุหฺรุหฺเมสูรูปฺเยสุ-รูปวิมเลจปาเลมงฺคเลอาโลป-นาสฺติวิตฺต-นาสฺติอวิ-นาสฺติอรฺถ-นาสฺติอวิต-นาสฺติอธน-สเถจิตฺร-นาสฺติวิศฺว-กษีนิวิศฺว-รูปฺเยวิ-ศุน-ศีวิศุทฺธ- ศีเลวิ-

คุณินีเยอนุตฺตเรองฺคุเลภงฺคุเรปฺร

-ภงฺคุเรวิ-รเมวิ-ธรฺเมทุหฺเมทุหฺทุหฺเมธิธิเมขขเลขิขิเมขุขุเมตตเรตารตารตตารตตารตารยตารยวชฺเรวชฺเรวชฺโรปเมฏงฺเกฏงฺเกทเกธารเกโอเฆโภเคปูเคทเกทเกธารเกอาวรฺตนิปฺร-วรฺตนิวรฺษณิวรฺษณินิรฺ-ปาทนิภควนฺวชฺร-ธร-สาคร- นิรฺโฆษตถาคตมฺอนุ-สฺมรสรฺวตถาคตสตฺยมฺอนุ-สฺมรธรฺมสตฺยมฺอนุ-สฺมรสํฆสตฺยมฺอนุ-สฺมรตฏตฏปูรยปูรยปูรณิปูรณิสรฺวอาศาสรฺวสตฺตฺวานามํจภรภรภรณิสุ-มงฺคเลศานฺต-มติศุภ-มติมหา-

มติมงฺคล

-มติปรภาวตฺปรภาวตฺสุ-จนฺทฺร-มติอา-คจฺฉอา-คจฺฉสมยมฺอนุ-สฺมรสฺวาหาอา-วรณมฺอนุสฺมรสฺวาหาอาธารมฺอนุ-สฺมรสฺวาหาปฺรภาวมฺอนุ-สฺมรสฺวาหาสฺวภาวมฺอนุ-สฺมรสฺวาหาทฤฒิมฺอนุ-สฺมรสฺวาหาเตชมฺอนุ-สฺมรสฺวาหาชยมฺอนุ-สฺมรสฺวาหาวิ-ชยมฺอนุ-สฺมรสฺวาหาหฤทยมฺอนุ-สฺมรสฺวาหาสรฺวสตฺตฺวมฺอนุ-สฺมรสฺวาหา復說吉祥持世根本明曰。

นโมรตฺน

-ตฺรยายโอมวสุธาเรสฺวาหาโอมศรีวสุ-มุนิสฺวาหา心明曰。

นโมรตฺน

誦 。所有一切疾病饑饉夭壽之難皆不能侵。

-ตฺรยายโอมวสุศฺรีเยสฺวาหาโอมศรีวสุมติศฺรีเยสฺวาหาโอมวสุสฺวาหาโอมลกฺษฺมีปูตฺรนิวาสินีเยสฺวาหานโมวชฺรปาณเยศฺรีเยศรี-กริธน-กริธานฺย-กริสฺวาหา佛復告妙月長者言。此吉祥持世陀羅尼有大威德。汝等若能隨時

คำอ่านธารณีอยู่ท้ายเอกสารเรื่องนี้และได้คัดธารณีในพระสูตรเดียวกันนี้ชื่อ一切如來稱讚雨寳陀羅尼經 ของพระมหาสมณะอโมฆวัชระไว้ด้านท้ายของเล่มอีกบทหนึ่งซึ่งธารณีทั้ง2 บทนี้มีอานุภาพเหมือนกันสามารถภาวนาบทใดบทหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้*** พระสูตรมหายานแปลไทยจากwww..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงจำหน่าย10

พระพุทธโลกนาถตรัสกับสุจันทรคหบดีว่า

正等覺。至心持念此吉祥持世陀羅尼。滿於六月種種供養。如是隨其所願

增益之事皆得成就。

อันศรีวสุธราธารณีนี้ประกอบด้วยมหาพลานุภาพยิ่งนักเธอทั้งหลายหากสามารถตามสาธยายอยู่ตลอดแล้วไซร้บรรดาภัยแห่งโรคาพาธภัยแห่งทุรภิกขภัยภัยแห่งความมีชาตะสั้นล้วนมิอาจทำอันตรายได้若復有人於自舍宅或他人舍隨所在處。供養持金剛海大音聲如來應

หากมีบุคคลที่ภายในเคหสถานแห่งตนหรือผู้อื่นได้สักการ

召供養持金剛海大音聲如來。及一切佛觀自在菩薩諸菩薩等聖眾。常於夜

分志心念是吉祥持世陀羅尼。令無間斷乃至成就。此善男子善女人。即獲

有大威德之人為降福祐。隨其所願令得滿足。一切財物粟麥金銀珍寶。一

切恐怖妨亂之事皆得消除。

พระวชฺรธรสาครนิรฺโฆษายตถาคตผู้สัมมาสัมพุทธะได้ยึดถือภาวนาศรีวสุธราธารณีนี้ด้วยความเป็นที่สุดแห่งใจทั้งได้ถวายการบูชานานาครบถ้วน๖เดือนแล้วไซร้เช่นนี้แลปณิธานความมุ่งหวังจักสำเร็จประโยชน์ได้ทุกประการ若復有人依法揀擇清淨之處或倉庫中以白檀香建立四方曼拏攞畢請

หากมีบุคคลยึดมั่นธรรมวิถีนี้ได้เลือกสรรสถานที่สะอาดบริสุทธิ์หรือในยุ้งฉางโกศาคารได้ตั้งสุคันธจันทน์ขาวอยู่ทั้งจตุรทิศเพื่อกำหนดเป็นมณฑลแล้วอัญเชิญ

解說。能令汝得長夜人間天上利益安樂。

พระวชฺรธรสาครนิรฺโฆษายตถาคตพระพุทธเจ้าทั้งปวงพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และเหล่าพระอริยเจ้าในแต่ละยามแห่งราตรีพึงตั้งใจภาวนาศรีวสุธราธารณีนี้มิให้ขาดช่วงจึงจะสำเร็จสิทธิทั้งปวงอันกุลบุตรกุลธิดานี้จักเป็นผู้มีตบะเดชานุภาพมหาศาลประกอบด้วยวาสนาบารมีอันปณิธานนั้นแลจักยังให้สมบูรณ์(อุดมด้วย)สมบัติธัญญาหารสุวรรณรัชตะแก้วรัตนะทั้งปวงสิ่งอันน่าสพึงกลัวต่างๆจักมลายสิ้น妙月長者汝等若能精進受持。念此吉祥持世陀羅尼。而能廣為他人

***

พระสูตรมหายานแปลไทยจากwww..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงจำหน่าย11

ดูก่อนสุจันทรคหบดีหากเธอทั้งหลายสามารถรับปฏิบัติโดยพากเพียรใน

ศรีวสุธราธารณีนี้อีกสามารถประกาศอธิบายสั่งสอนแก่ผู้อื่นให้กว้างขวางออกไปแล้วไซร้จักยังให้เธอในราตรีกาลได้เสวยสุขแห่งมนุษย์และเทวโลก妙月長者讚言善哉世尊善說。

ครั้นแล้ว

躍。面色怡然頂禮佛足。而白佛言世尊。此吉祥持世陀羅尼。我從今後永

無忘失。憶念受持讀誦。解說其義供養恭敬。兼為他人廣說是法。

สุจันทรคหบดีจึงกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าสาธุๆพระองค์ตรัสธรรมกถานี้โดยชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้า妙月長者於世尊所。聽聞得是吉祥持世陀羅尼已。心生愛樂歡喜踊

เมื่อสุจันทรคหบดีได้สดับ

穀麥財物倉庫充滿。

ศรีวสุธราธารณีนี้เฉพาะเบื้องพระพุทธพักตร์แล้วในหทัยก็ยินดีเป็นที่ยิ่งเป็นอุเพงคปีติดวงหน้าอิ่มเอิบผ่องใสทำศิราภิวาทเบื้องพระพุทธบาทแล้วกราบทูลว่าอันศรีวสุธราธารณีนี้นับแต่นี้ไปข้าพระองค์จะมิหลงลืมทำให้เสียหายจักตามระลึกน้อมรับภาวนาสาธยายอธิบายซึ่งอรรถะในพระสูตรนั้นจักสักการบูชาด้วยความเคารพทั้งจักประกาศเผยแผ่พระธรรมบทนี้แก่มนุษย์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางไพบูลย์พระพุทธเจ้าข้า妙月長者所居家中。當於是時彈指之頃。忽然而有種種金銀珍寶。

ครั้งนั้น

竟而退

ในชั่วลัดนิ้วมือเดียวเรือนแห่งสุจันทรคหบดีได้อุบัติมีสุวรรณรัชตะรัตนมณีมหาศาลนานาประการอีกทั้งธัญญาหารในโกศาคารก็เปี่ยมล้นบริบูรณ์是時妙月長者瞻仰世尊目未曾捨。而復旋遶經百千匝。頂禮佛足禮

ข้อนี้อาจเป็นนัยยะแห่งธรรมที่ว่าบรรดาความสุขทั้งปวงไม่ว่าเป็นสุขของเทวดาหรือมนุษย์ล้วนคือความฝันที่จะมีสุขเพียงยามค่ำคืนพอตื่นหรือคืนสติก็พบว่าสุขทั้งปวงนั้นคือมายาเพียงฝันไปอันเป็นอนิจจังต่างกับพระนิพพานที่เป็นบรมสุขอย่างอสังขตะหรือนิจจังความอิ่มใจ, ความดื่มด่ำในใจมี๕คือ๑. ขุททกาปีติปีติเล็กน้อยพอขนชันน้ำตาไหล๒. ขณิกาปีติปีติชั่วขณะรู้สึกแปลบๆดุจฟ้าแลบ๓. โอกกันติกาปีติปีติเป็นระลอกรู้สึกซู่ลงมาๆดุจคลื่นซัดฝั่ง. อุพเพคาปีติปีติโลดลอยให้ใจฟูตัวเบาหรืออุทานออกมา. ผรณาปีติปีติซาบซ่านเอิบอาบไปทั่วสรรพางค์เป็นของประกอบกับสมาธิ*** พระสูตรมหายานแปลไทยจากwww..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงจำหน่าย12

เมื่อสุจันทรคหบดีเพ่งพิศพระโลกนาถเจ้าด้วยความเคารพยำเกรงอย่างมิคลาสายตาแล้วจึงเดินประทักษิณรอบพระพุทธโลกนาถร้อยพันรอบกระทำศิราภิวาทเบื้องพระพุทธยุคลบาทแล้วกลับไป

一切財物粟麥金銀珍寶。種種廣大倉稟庫藏充滿其中。

爾時世尊告阿難陀言。汝於今日往彼妙月長者所居家中。看其所有

ก็โดยสมัยกาลนั้นแล

已入裹見其所有一切財物。粟麥斛碩金銀珍寶。種種廣大倉庫之中悉皆充

滿。

พระพุทธโลกนาถเจ้ามีรับสั่งกับพระอานนท์ว่าในวารนี้เธอจงไปยังเรือนแห่งสุจันทรคหบดีเพื่อไปดูทรัพย์ธนสารธัญญาหารทั้งปวงที่บังเกิดขึ้นอันล้วนมหาศาลอลังการเต็มล้นอยู่ในโกศาคารคลังสมบัติแห่งคหบดีผู้นั้นเถิด是時阿難陀聞佛教已。速疾往詣憍睒彌大城妙月長者所居家宅。到

เมื่อพระอานนท์เถรเจ้าได้สดับพระพุทธพจน์แล้วจึงรีบรุดไปยังเรือนแห่งสุจันทรคหบดีที่เมืองโกสัมพีทันทีเมื่อไปยังเรือนคหบดีแล้วได้เห็นทรัพย์ธนสารทั้งปวงมีธัญญาหารเพชรนิลจินดาสุวรรณรัชตะรัตนมณีอันล้วนมหาศาลอลังการเต็มล้นอยู่ในโกศาคาร

時阿難陀忽然見其如是之事。內懷驚異面貌微笑。心生愛樂歡喜踊躍。

ครั้นเมื่อพระอานนท์เถรเจ้าได้ยลเหตุการณ์เช่นนี้แล้วภายในรู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจภายนอกมีดวงพักตร์ที่ยิ้มแย้มในหทัยเกิดปีติยินดีเป็นอุเพงคปีติ

長者以何因緣。而得如是廣大福德廣大富貴。廣大倉庫種種財物。粟麥金

銀珍寶積集充滿。善哉世尊唯願為我宣說是事

時阿難陀奉佛教已。卻往佛所到已頭面。禮世尊足而白佛言。妙月

เวลานั้น

เมื่อพระอานนท์เถรเจ้าได้สนองพระพุทโธวาทแล้วจึงกลับสู่สำนักแห่งพระพุทธองค์แล้วทำศิราภิวาทยังพุทธมูลยุคลบาทพลางกราบทูลว่าอันสุจันทรคหบดีนี้ประกอบด้วยเหตุปัจจัยใดหนอถึงได้บรรลุมหาวาสนาบารมีร่ำรวยมหาศาลปานนี้ในโกศารคารที่ใหญ่โตนั้นเต็มไปด้วยสมบัติธนสาร*** พระสูตรมหายานแปลไทยจากwww..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงจำหน่าย13

นานัปการมีธัญญาหารสุวรรณรัชตะรัตนมณีซึ่งพรั่งพร้อมบริบูรณ์อยู่ภายในสาธุข้าแต่พระโลกนาถเจ้าขอพระองค์โปรดประทานเทศนาแก่ข้าพระองค์ด้วย

持讀誦供養恭敬。思惟妙理發大慈悲。為他眾生解說是法。

思議殊勝功德。於無量世常為諸天及世間人演說是法。

เถิดพระพุทธเจ้าข้า佛告阿難陀言。此妙月長者有大智慧。為能發心憶持永無忘失。受能令汝得不可

พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งว่า

阿素囉等。於此吉祥持世陀羅尼。常應發心尊重恭敬。不應起於輕慢破壞

之心。

อันสุจันทรคหบดีนี้ยิ่งด้วยปัญญาญาณที่สามารถบังเกิดจิตจำทรงไว้ไม่ลืมเลือนน้อมรับปฏิบัติสาธยายด้วยความเคารพตามระลึกอยู่ในอรรถะแห่งธรรมกถานี้มีความเมตตากรุณายิ่งใหญ่ที่จักกล่าวอรรถาธิบายซึ่งธรรมกถานี้แก่สรรพสัตว์สามารถยังให้เธอบรรลุกุศลวิเศษเป็นอจินไตยปานนี้ในอนันตภพที่ไม่อาจประมาณจักเป็นผู้กล่าวแสดงธรรมกถาบทนี้แก่บรรดาเทพยดาและมนุษย์ทั้งปวงอยู่เป็นนิจ阿難陀此陀羅尼實未曾有。一切天魔大梵天王。沙門婆羅門眾天人

ดูก่อนอานนท์อันธารณีบทนี้ยังมิเคยปรากฏมาก่อนบรรดา

念口所宣說受持讀誦。

เทวมารมหาพรหมเทวราชเหล่าสมณะพราหมณ์เทวดาอสุระทั้งปวงพึงมีจิตเคารพยำเกรงต่อศรีวสุธราธารณีนี้มิควรมีจิตดูเบาเหยียดหยามและคิดทำลาย阿難陀此吉祥持世陀羅尼。諸咒不能破滅。若無善根眾生薄福眾生。耳不能得暫時聽聞。何況能知此陀羅尼。於是經中豈能得在。心所憶

อานนท์

ศรีวสุธราธารณีนี้มนตร์ทั้งปวงมิอาจทำลายให้เสื่อมสิ้นได้หากสรรพสัตว์ผู้ไร้กุศลมูลและด้อยวาสนาย่อมมิได้สดับถึงแม้นชั่วขณะแล้วประสาใดกับการได้รู้จักธารณีนี้ที่อยู่ในพระธรรมสูตรบทนี้อีกเล่าในจิตพึงระลึกถึงโอษฐ์พึงเอื้อนเอ่ยแลน้อมรับปฏิบัติอ่านท่องสาธยายหมายถึงพญามารสวัสวตีมารแห่งเทวโลกชั้นปรนิมมิตสวัสวตีผู้เคยผจญพระมหาบุรุษเมื่อครั้งก่อนตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและเป็นมารที่ขัดขวางผู้บำเพ็ญธรรม*** พระสูตรมหายานแปลไทยจากwww..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงจำหน่าย14

何故如是。為此吉祥持世陀羅尼一切如來共所宣說。一切如來之所

加持。一切如來同所印可。解釋供養尊重讚歎。最勝微妙甚深難解之法。

一切如來。各各心無有異以一音聲宣斯妙法。令諸眾生皆得易解。我今為

諸眾生多受貧匱。疾病所苦諸惡恐怖。一切妨惱非可愛事。受是之人令得

豐足安隱快樂。

ด้วยเหตุไฉนนั่นฤๅ

惟解了尊重供養。阿難陀從座而起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛是。

時阿難陀敬禮佛已發。至誠心說是[言*我]他而讚歎曰

ศรีวสุธราธารณีนี้บรรดาพระตถาคตทั้งปวงได้ทรงกล่าวแสดงพระตถาคตเจ้าทั้งปวงทรงอภิเษกพระตถาคตเจ้าทั้งปวงทรงระลึกรับรองในการแสดงอรรถาธิบายการเคารพการสดุดีสรรเสริญถึงพระคัมภีรธรรมวิเศษอันยากแก่การจำแนกนี้พระตถาคตเจ้าทั้งปวงล้วนมีพระทัยมิต่างกันทรงใช้พระวจนะเดียวกันในการตรัสแสดงพระธรรมนี้เพื่อยังให้สรรพสัตว์เข้าใจโดยง่ายบัดนี้เราตถาคตเพื่อสรรพสัตว์ที่รับทุกข์จากความยากจนแสนเข็ญผู้มีโรคภัยเสียดแทงและหวาดกลัวในสิ่งชั่วร้ายสิ่งอันเป็นอุปสรรคที่ไม่น่ารักทั้งปวงยังให้ผู้น้อมรับปฏิบัติได้บรรลุถึงความมั่งมีและเกษมศานติ是時阿難陀。聞佛說此吉祥持世陀羅尼已。發憶念心受持讀誦。思

ในเพลานั้น

不思議發歡喜心 順現受報不思議

天人師智一切智 到彼岸故離生死

證無上果成法王 我今稱讚佛無畏

เมื่อพระอานนท์เถรเจ้าได้สดับพระพุทธองค์ตรัสศรีวสุธราธารณีนี้แล้วจึงระลึกจำทรงไว้ในจิตน้อมรับสาธยายตรึกตรองจำแนกเข้าใจโดยตลอดด้วยความเคารพบูชาจึงลุกขึ้นจากอาสนะแล้วลดผ้าเฉวียงบ่าขวาคุกชานุเบื้องขวาบนแผ่นดินประคองอัญชลีต่อพระพุทธองค์ครั้งนั้นเมื่อพระอานนท์ถวายอภิวาทแล้วจึงกล่าวสรรเสริญด้วยความเป็นที่สุดแห่งใจว่า不可思議佛世尊 佛所說法不思議

พระพุทธโลกนาถเจ้าผู้อจินไตยพระพุทธวัจนะที่แสดงธรรมนั้นก็ล้วนแต่อจินไตยให้บังเกิดเกษมจิตที่อจินไตยแลยังให้ปรากฏผลเป็นอจินไตย

*** พระสูตรมหายานแปลไทยจากwww..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงจำหน่าย15

พระผู้เป็นครูแห่งเทวดาและมนุษย์และทรงเป็นพระสัพพัญญูเหตุที่ทรงลุถึงฝั่งกระโน้นจึงนิราศจากสังสารจักรทรงสำเร็จพระอนุตรผลเป็นพระธรรมราชาบัดนี้ข้าพระองค์ขอสดุดีพระพุทธโลกนาถผู้มิหวั่นกลัว

.

是時阿難陀說是讚已。歡喜踊躍而白佛言。世尊經名云何。令我云

何受持。

สมัยนั้น

經。名依一切如來所說。名吉祥持世陀羅尼經。汝等應當如是受持

เมื่อพระอานนท์เถรเจ้ากล่าวคำสรรเสริญนี้แล้วจึงปีติยินดียิ่งนักเป็นอุเพงคปิติพลางกราบทูลว่าข้าแต่พระโลกนาถเจ้าอันพระธรรมกถาบทนี้มีนามว่ากระไรหมู่ข้าพระองค์จะจดจำไว้เช่นไรหนอพระพุทธเจ้าข้า世尊告阿難陀言。如汝前問。妙月長者所。得一切財寶庫藏受持之法

พระโลกนาถเจ้าตรัสว่า

ดั่งเธอได้ปุจฉาแล้วในเบื้องต้นถึงสุจันทรคหบดีผู้ได้บรรลุถึงรัตนสมบัติมหาศาลสารพันเพราะได้ยึดมั่นพระธรรมสูตรนี้(พระสูตรนี้)จึงมีนามว่าการยึดมั่นในพระโอวาทแห่งพระตถาคตเจ้าทั้งปวงและมีนามว่าศรีวสุธราธารณีสูตรเธอทั้งหลายพึงน้อมรับปฏิบัติเช่นนี้แล佛說是經已。阿難陀及諸比丘菩薩摩訶薩。一切世間天人阿素囉彥達[口*縛]等。皆大歡喜信受奉行作禮而退

เมื่อสมเด็จพระพุทธโลกนาถเจ้าตรัสแสดงพระธรรมสูตรนี้จบลงพระอานนท์และบรรดาภิกษุพระโพธิสัตว์มหาสัตว์หมู่เทพเจ้ามนุษย์อสุรคนธรรพ์ทั้งหลายล้วนพากันปีติชื่นชมในพระพุทธวจนะเป็นยิ่งนักมีศรัทธาน้อมรับใส่เกล้ากระหม่อมเพื่อปฏิบัติได้กระทำศิราภิวาทแล้วหลีกไป

 

จบ

....

吉祥持世陀羅尼

ศรีวสุธราธารณีฉบับพระธรรมเทวมหาเถระ

นโมรัตะนะ-ตะระยายะนโมภะคะวะเตวัชะระ-ธะระ-สาคะระ-นิระโฆษายะตถาคะตายะอระหเตสัมยักฺ- สัมพุทธายะตัทยะถาโอมสุ-รูเปสุ-วะทะเนภัทเรสุ-ภัทเรภัทระวัตจันทระวัตมังคะเลมังคะเลสุ-มังคะเลมังคะละวัตอริอะจะเลอะ-จะปะเลอุท-ฆาตะนิอุท-ทะโยตะนิอุท-เภทะนิอุจฉะทะณิสัสยะวัตธะนะวัตธานยะวัตศรีมตีประภา-มตีอะมะเลวิมะเลนิร-มเลรุรุรุรุเมสูรูปเยสุ-รูปะวิมะเลจะปาเลมังคะเลอาโลปะ-นาสติวิตตะ-นาสติอะวิ-นาสติอระถะ-นาสติอะวิตะ-นาสติอะธะนะ-

สะเถจิตะระ

-นาสติวิศะวะ-กะษีนิวิศะวะ-รูปเยวิ-ศุนะ-ศีวิศุทธะ- ศีเลวิ-คุณินีเยอนุตตะเรอังคุเลภังคุเรประ-ภังคุเรวิ-ระเมวิ-ธระเมทุเมทุทุเมธิธิเมขะขะเลขิขิเมขุขุเมตะตะเรตาระตาระตะตาระตะตาระตาระยะตาระยะวัชะเรวัชะเรวัชะโรปะเมตังเกตังเกทะเกธาระเกโอเฆโภเคปูเคทะเกทะเกธาระเกอาวระตนิประ-วระตนิวระษะณิวระษะณินิระ-ปาทะนิภะคะวันวัชะระ-ธะระ-สาคระ- นิระโฆษะตถาคตัมอนุ-สมะระสระวะตถาคะตะสัตตะยัมอนุ-สะมะระธัมมะสัตตะยัมอนุ-สะมะระสังฆะสัตตะยัมอนุ-สะมะระตะฏะตะฏะปูระยะปูระยะปูระณิปูระณิสระวะอาศาสระวะสัตตะวานามัมจะภะระภะระภะระณิสุ-มังคะเลศานะตะ-มติศุภะ-มติมหา-มติมังคะละ-มติประภาวัตประภาวัตสุ-จันทระ-มติอา-คัจฉะอา-คัจฉะสะมะยัมอนุ-สะมะระสวาหาอา-วรณัมอนุสมะระสวาหาอาธารัมอนุ-สมะระสวาหาประภาวัมอนุ-สมะระสวาหาสวะภาวัมอนุ-สมะระสวาหาทฤฒิมอนุ-สมะระสวาหาเตชัมอนุ-สมะระสวาหาชยัมอนุ-สมะระสวาหาวิ-ชะยัมอนุ-สมะระสวาหาหฤทะยัมอนุ-สมะระสวาหาสระวะสัตตะวัมอนุ-สมะระสวาหา復說吉祥持世根本明曰。

นโมรัตนะ

-ตระยายะโอมวสุธาเรสวาหาโอมศรีวสุ-มุนิสวาหา心明曰。

นโมรัตนะ

-ตระยายะโอมวสุศรีเยสวาหาโอมศรีวะสุมะติศรีเยสวาหาโอมวสุสฺวาหาโอมลักษะมีปูตะระนิวาสินีเยสวาหานโมวัชะระปาณะเยศรีเยศรี-กริธะนะ-กริธานะยะ-กริสวาหา*** พระสูตรมหายานแปลไทยจากwww..mahaparamita.com สงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงจำหน่าย17

雨寳陀羅尼

พระรัตนพรรษธารณีฉบับพระอโมฆวัชระ

นโมภควเตศากฺยมุนเยตถาคตายอรฺหเตสมฺยกฺสํพุทฺธายนโมภควเตศฺรีวชฺรธรสาครนิรฺโฆษายตถาคตายอรฺหเตสมฺยกฺสํพุทฺธายนโมวสุธรธารณีนโม- ภควเตวชฺรธรสาครนิรฺโฆษายตถาคตาย-

ตทฺยถา

- โอม- สุรูเป- ภทฺรวติ- มํคเล- อจเล- อจปเล- อุฆาตนิ- อุเภทนิ-

สสฺยวติ

- ธานฺยวติ- ธนวติ- ศฺรีมตี- ปฺรภาวติ-

อมเล

- วิมเล- รุรุ- สุรูเป- วิมเล- อาทตสฺเต- วิทตสฺเต- วิศฺวเกศิ- องฺกุเล-

มํกุเล

- ธิธิเม- ธุธุเม- ตตเล- ตรตร- วชฺเรวชฺเร- อาปรฺตฺตนิ-

ภุกฺเกโอกฺเก

- ฏเกฏเก- วรฺษณิ- นิษฺปาทนิ- ภควนฺ- วชฺรธร-

สาครนิรฺโฆษํ

- ตถาคต- มนุสฺมร- สฺมรสฺมร-

สรฺวตถาคตสตฺยมนุสฺมร

- ธรฺมฺมสตฺยมนุสฺมร- สงฺฆสตฺยมนุสฺมร-

ตฏตฏ

- ปูรปูร- ปูรยปูรย- ภรภร- ภรณิ- สุมํคเล- ศานฺตมติ- มํคลมติ-

ปฺรภามติ

-มหามติ- สุภทฺรวติ- อาคจฺฉอาคจฺฉ- สมยมนุสฺมร- สฺวาหา-

อาธารณมนุสฺมร

- สฺวาหา- ปฺรภาวมนุสฺมร- สฺวาหา- ธฺฤติมนุสฺมร- สฺวาหา-

วิชยมนุสฺมร

- สฺวาหา- สรฺวสตฺตฺววิชยมนุสฺมร- สฺวาหา-

หฤทัยมนตร์

 

โอม- วสุ- ธเร- สฺวาหาหทัยมนตร์心中心真言

心真言

โอม- ศฺรีวสุ- สฺวาหาจุลหทัยมนตร์小心真言

โอม- วสุ- สฺวาหา

คำอ่านพระรัตนพรรษธารณีฉบับพระอโมฆวัชระ

นโมภะคะวะเตศากะยะมุนะเยตะถาคะตายะอะระหะเตสัมยักสัมพุทธายะนโมภะคะวะเตศรีวัชะระธะระสาคะระนิระโฆษายะตะถาคะตายะอะระหะเตสัมยักสัมพุทธายะนโมวะสุธะระธาระณีนโม- ภะคะวะเตวัชะระธะระสาคะระนิระโฆษายะตะถาคะตายะ-

ตัทยะถา

- โอม- สุรูเป- ภัทะระวะติ- มัมคะเล- อะจะเล- อะจะปะเล- อุฆาตะนิ- อุเภทะนิ-

สัสะยะวะติ

- ธานะยะวะติ- ธะนะวะติ- ศฺรีมะตี- ปฺระภาวะติ-

อะมะเล

- วิมะเล- รุรุ- สุรูเป- วิมะเล- อาทะตัสเต- วิทะตัสเต-

วิศะวะเกศิ

- อังกุเล- มัมกุเล- ธิธิเม- ธุธุเม-

ตะตะเล

- ตะระตะระ- วัชะเรวัชะเร- อาปะรัตตะนิ- ภุกเกโอกเก-

ตะเกตะเก

- วระษะณิ- นิษปาทะนิ- ภะคะวัน- วัชะระธะระ-

สาคะระนิระโฆษัม

- ตะถาคะตะ- มะนุสมะระ- สมะระสมะระ-

สะรวะตะถาคะตะสะตยะมนุสมะระ

-

ธัมมะสะตยะมนุสมะระ

- สังฆะสะตยะมนุสมะระ-

ตะตะตะตะ

- ปูระปูระ- ปูระยะปูระยะ- ภะระภะระ- ภะระณิ-

สุมัมคะเล- ศานตะมะติ- มัมคะละมะติ-

ประภามติ-มหามติ- สุภัทระวติ- อาคัจฉะอาคัจฉะ-

สะมะยะมนุสมะระ

- สวาหา- อาธาระณะมนุสมะระ- สวาหา-

ประภาวะมนุสมะระ

- สวาหา- ธะฤติมนุสมะระ- สวาหา-

วิชะยะมนุสมะระ

 

วิชะยะมนุสมะระ- สวาหา-

โอม- วสุ- ธเร- สวาหา

โอม- ศรีวสุ- สวาหา

โอม- วสุ- สวาหา

- สวาหา- สะรวะสัตตะวะ

พระอารยศรี วสุธราธารณีมหายานสูตร


 
 

Login